TOGG GEMLİK İNŞAATA BAŞLAMA TÖRENİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verileirn Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından düzenlenen TOGG Gemlik İnşaata Başlama Töreni Organizasyonu içerisinde yer alan #yeniliktebendevarım etkinliği kapsamında kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve icrası amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; yukarıdaki amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş/çözüm oraklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecek olup

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda internet sitesi üzerinden dolduracağınız katılım formuile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Şirketimizin meşru menfaati çerçevesinde kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.togg.com.tr’den ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TOGG GEMLİK İNŞAATA BAŞLAMA TÖRENİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

TOGG Gemlik İnşaata Başlama Töreni Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni ’ni okudum ve isim, soyisim kayıtlarımın Şirketiniz ürün ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımlarının gerçekleştirilmesi, bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerinin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, Şirketiniz ürün ve hizmetlerine ilişkin farkındalığın artırılması ve güven oluşturulması amaçlarıyla işlenmesini ve bu amaçlarla basılı veya görsel medyada yayımlanmasını kabul ediyorum.

Sayfaya Geri Dön